الکترو موتور جمکو مدل YJS

الکترو موتور جمکو مدل YR

الکترو موتور جمکو مدل YK

الکتروموتور جمکو مدل YU

الکترو موتور جمکو مدل YD

الکترو موتور تک فاز خازن دائم

الکترو موتور تک فاز صنعتی دو خازنه

الکترو موتور سه فاز چدنی

الکترو موتور سه فاز آلومینیومی

الکتروموتور کای جی الی مدل ML پوسته آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی کای جی الی مدل MY

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی کای جی الی مدل MS

الکتروموتور سه فاز چدنی کای جی الی مدل CDF