نام الکترو موتور

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی کای جی الی مدل MS ,

مدل الکترو موتور

MS ,

برند الکترو موتور

KAIJIELI ,