نام الکترو موتور

الکترو موتور تک فاز صنعتی دو خازنه ,

برند الکترو موتور

موتوژن ,

فاز

1 ,