نام مخزن

مخزن VAO 200-300 ,

مدل مخزن

VAO 200-300 ,

برند مخزن

aquasystem ,