نام مخزن

مخزن VAO18-150 ,

مدل مخزن

VAO18-150 ,

برند مخزن

aquasystem ,