نام مخزن

مخزن بازدارنده های شوک آب ,

برند مخزن

reflex ,

فشار (مگا پاسکال)

1 ,