نام مخزن

مخزن 150-VAV 50 ,

مدل مخزن

150-VAV 50 ,

برند مخزن

aquasystem ,