نام مخزن

مخزن AR 2-35 ,

مدل مخزن

AR 2-35 ,

برند مخزن

aquasystem ,