نام مخزن

مخزن ARV 50-100 ,

مدل مخزن

ARV 50-100 ,

برند مخزن

aquasystem ,