نام مخزن

مخزن AX 18-24 ,

مدل مخزن

AX 18-24 ,

برند مخزن

aquasystem ,