نام مخزن

مخزن INOX-PRO ,

مدل مخزن

INOX-PRO ,

برند مخزن

zilmet ,