نام مخزن

مخزن VA 5-35 ,

مدل مخزن

VA 5 ,

برند مخزن

aquasystem ,