نام مخزن

مخزن VAS24 ,

مدل مخزن

VAS24 ,

برند مخزن

aquasystem ,