نام مخزن

مخزن VAV 200-500 ,

مدل مخزن

VAV 200-500 ,

برند مخزن

aquasystem ,