نام مخزن

مخزن VR 5-50 ,

مدل مخزن

VR 5-50 ,

برند مخزن

aquasystem ,