نام موتور پمپ

موتور پمپ آب روبین بنزینی 4 اینچ PTX 401 ,

مدل موتور پمپ

PTX 401 ,

برند موتور پمپ

robin ,