نام موتور پمپ

موتور پمپ آب نفت و بنزین روبین 2 اینچ PTK 210 / PTK 206 ,

مدل موتور پمپ

PTK 210 / PTK 206 ,

برند موتور پمپ

robin ,