پمپ سانتریفوژ تک پروانه ای مدل CMR

پمپ سانتریفوژ تک پروانه ای ابارا مدل CMC

پمپ سانتریفوژ تک پروانه ای ابارا مدل CMB

پمپ سانتریفوژ دو پروانه ای ابارا مدل CDA

پمپ سانتریفوژ تک پروانه ای ابارا مدل CMA