نام پمپ مستغرق

پمپ شناور مدل NS-95 / NS-96 ,

مدل پمپ مستغرق

NS-95 / NS-96 ,

برند پمپ مستغرق

saer ,