پمپ مستغرق ابارا مدل DML

پمپ مستغرق مدل DL

پمپ مستغرق ابارا مدل DW-DW VOX

پمپ مستغرق ابارا مدل RIGHT