نام پمپ مستغرق

پمپ مستغرق ابارا مدل DML ,

مدل پمپ مستغرق

DML ,

برند پمپ مستغرق

EBARA ,