نام پمپ مستغرق

پمپ مستغرق پنتاکس مدل DX ,

مدل پمپ مستغرق

DX ,

برند پمپ مستغرق

Pentax ,