نام پمپ مستغرق

پمپ کفکش کوثر مدل MCKKP80-50 ,

مدل پمپ مستغرق

MCKKP80-50 ,

برند پمپ مستغرق

کوثر ,