نام پمپ مستغرق

پمپ کف کش saer مدل MBS ,

مدل پمپ مستغرق

MBS ,

برند پمپ مستغرق

saer ,