الکتروموتور کای جی الی مدل ML پوسته آلومینیوم

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی کای جی الی مدل MY

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی کای جی الی مدل MS

الکتروموتور سه فاز چدنی کای جی الی مدل CDF