الکترو موتور تک فاز خازن دائم

الکترو موتور تک فاز صنعتی دو خازنه

الکترو موتور سه فاز چدنی

الکترو موتور سه فاز آلومینیومی