دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 112.9 KVA مدل GSW110V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 145.2 KVA مدل GSW150V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 164.0 KVA مدل GSW170V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 220.0 KVA مدل GSW220V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 275.00 KVA مدل GSW275V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 330.0 KVA مدل GSW330V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 370.00 KVA مدل GSW370V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 416.07 KVA مدل GSW415V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 459.02 KVA مدل GSW460V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 509.66 KVA مدل GSW510V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 546.00 KVA مدل GSW560V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 601.0 KVA مدل GSW590V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 653.03 KVA مدل GSW630V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 702.5 KVA مدل GSW705V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 145.2 KVA مدل GSW150V

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک KVA 73 مدل GSW65P

دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک KVA 114.67 مدل GSW110P