موتور دیزل کامینز QSL9-G2

موتور دیزل کامینز 6CTAA8.3G3

موتور دیزل کامینز 4BTA3.9-G3

موتور دیزل کامینز 4BT3.3-G2

موتور دیزل کامینز 4B3.3-G1

موتور دیزل کامینز QSK60-G6

موتور دیزل کامینز QSK60-G5

موتور دیزل کامینز QSK45-G8

موتور دیزل کامینز KTA50-G9

موتور دیزل کامینز QSX15-G9

موتور دیزل کامینز QSX15-G7

موتور دیزل کامینز LTA10 G1

موتور دیزل کامینز QSK60-G2

موتور دیزل کامینز QSK45-G6

موتور دیزل کامینز QSK45-G4

موتور دیزل کامینز KTA50-G1

موتور دیزل کامینز QST30-G3

موتور دیزل کامینز QST30-G2

موتور دیزل کامینز QST30-G1

موتور دیزل کامینز QSX15-G6

موتور دیزل کامینز QSX15-G4

موتور دیزل کامینز LTA10 G3

موتور دیزل کامینز LTA10 G2

موتور دیزل کامینز 6CTAA8.3-G1

موتور دیزل کامینز 6CT8.3-G2

موتور دیزل کامینز 6CTA8.3 G2

موتور دیزل کامینز 6BTA5.9-G1

موتور دیزل کامینز 6BT5.9-G5

موتور دیزل کامینز 4BT3.9-G4

موتور دیزل کامینز 4BT3.9-G3

موتور دیزل کامینز KTA19-G2

موتور دیزل کامینز KTA19-G3

موتور دیزل کامینز KTA38G3

موتور دیزل کامینز KTA38-G4

موتور دیزل کامینز KTA38G6

موتور دیزل کامینز KTA50G2

موتور دیزل کامینز KTA50G7

موتور دیزل کامینز NT855G4

موتور دیزل کامینز NT855-G5

موتور دیزل کامینز NTA855G2

موتور دیزل کامینز NTA855-G3

موتور دیزل کامینز NTA855G5

موتور دیزل کامینز NTA855G6

موتور دیزل کامینز QSK19G3

موتور دیزل کامینز QSK50G3

موتور دیزل کامینز QST30G7

موتور دیزل کامینز QST30G8‎

موتور دیزل کامینز QSK60-G8

موتور دیزل کامینز KTA50GS8

موتور دیزل کامینز QST30-G3