موتور دیزل ولوپنتا TAD1242GE

موتور دیزل ولوپنتا TAD1241GE

موتور دیزل ولوپنتا TAD1240GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD730GE

موتور دیزل ولوو پنتا TD720GE

موتور دیزل ولوو پنتا TD520GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1640GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD941GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD940GE

موتور دیزل ولوو پنتا TWD1643GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1642GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1641GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1345GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1344GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1342GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1343GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD1341GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD734GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD733GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD732GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD731GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD532GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD531GE

موتور دیزل ولوو پنتا TAD530GE